Zabezpiecz właściwie swoje prawa

Najważniejszym elementem każdego potencjalnego postępowania o odszkodowanie jest dysponowanie materiałem dowodowym, który pozowali prawnikom Kancelarii przygotować pisma przedprocesowe oparte o twierdzenia nie tylko natury prawnej, a ale również faktycznej, a następnie w sytuacji braku wypłaty lub propozycji zapłaty nieadekwatnej do powstałej szkody, podjąć czynności procesowe w postaci wniesienia pozwu.

W przypadku odszkodowań za błędy medyczne jednym z takich dokumentów jest dokumentacja medyczna, o której wydanie powinniśmy się niezwłocznie zwrócić do podmiotu udzielającego świadczenia medycznego. Wydania czy wglądu do dokumentacji medycznej mają m.in. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy np. matka niepełnoletniego dziecka, osoba upoważniona przez pacjenta na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku śmierci pacjenta wgląd do dokumentacji medycznej ma m.in. osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna to również jedno ze źródeł informacji pozwalających określić wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. 

Pamiętajmy, że mamy prawo m.in. do wglądu do dokumentacji medycznej, żądać sporządzenia wyciągów, odpisów, kopii i wydruków dokumentacji medycznej, wydania oryginałów dokumentacji medycznej – w tej sytuacji za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji. Możemy również żądać wydania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy na informatycznych nośnikach danych.

Kolejnymi dokumentacji są wszelkie faktury związane poniesionymi kosztami będącymi następstwem błędu medycznego. Ważnym jest również prowadzenie zapisów dotyczących np. zakupu leków, wizyty lekarskich, kosztów leczenia, kosztów podróży, rodzaju pojazdu, miejsca wizyty, ilości przejechanych kilometrów. Jednocześnie należy pamiętać, że faktury muszą być wystawione imiennie na osobę poszkodowanego, w przeciwnym razie niemal na pewno spotkamy się z wnioskiem drugiej strony o nieuwzględnienie tego wydatku.

Jednocześnie musimy pamiętać o zbieraniu wszelkich dokumentów, które będą określały wysokość utraconych korzyści związanych z wyrządzeniem szkody - przykładowo mniejszego wynagrodzenia z tytuły świadczenia pracy czy utraty zleceń, które mieliśmy wykonać. Ważną informacją są również zeznania potencjalnych świadków. Dlatego istotne jest żeby i w tym zakresie odpowiednio wcześniej uzyskać od tych osób niezbędne informacje, w postacie danych osobowych i adresowych.

Poniżej przedstawiamy do Państwa dyspozycji wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej osobiste i udzielone przez przedstawiciela ustawowego.

Błędy medyczne

Poniżej przedstawimy Państwu ogólne ujęcie błędów medyczny. Z uwagi na różnorodność przypadków niemożliwym jest przedstawienie wszystkich możliwych przypadków i błędów jakie mogą wystąpić w konkretnych sytuacjach faktycznych.

Błąd diagnostyczny wiąże się z niewłaściwym rozpoznaniem schorzenia pacjenta, który może polegać na stwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy gdy w rzeczywistości jest chory czy doznał doznał określonego urazu albo że pacjent jest co prawda chory jednakże błędna jest diagnoza schorzenia czy urazu albo że pacjent jest chory w sytuacji gdy jest zdrowy. 

W zakresie tego błędu medycznego zasadnym jest powołanie jednego z wielu orzeczeń sądowych - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2013 r. IV CSK 64/13 "Wykonanie zabiegu operacyjnego jest końcowym etapem procedury, na którą składa się na ogół wiele świadczeń diagnostycznych wykonywanych przez różnych specjalistów, stanowiących podstawę do rozpoznania choroby, podjęcia decyzji o zabiegu operacyjnym i jego zakresie. Pojęcie "błędu w sztuce lekarskiej" odnosi się zatem nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym, lub o zakresie takiego zabiegu.".

Błąd terapeutyczny wiąże się z właściwym rozpoznaniem choroby jednakże niewłaściwy, nieprawidłowy jest sposób leczenia, metoda leczenia czy błąd w zastosowanym leczeniu.

W zakresie tego błędu jako przykład można powołać Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2004 r. I ACa 575/04 "Błędem w sztuce lekarskiej było przepisanie pacjentce cierpiącej na astmę oskrzelową pyralginy w postaci iniekcyjnej do zastosowania w domu drogą doustną, bez przewidzenia możliwości wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego i braku możliwości udzielenia fachowej pomocy medycznej.".

Błąd techniczny wiąże się z kwestiami technicznymi - niewłaściwym, nieprawidłowym użyciem, zastosowaniem przez personel medyczny np. narzędzia w trakcie zabiegu operacyjnego przez jednego z lekarzy.

Błąd organizacyjny wiąże się z niewłaściwą organizacją pomocy medycznej.

W zakresie tego błędu można powołać Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 października 2006 r. I ACa 377/06 " Zakład opieki zdrowotnej (szpital) ponosi odpowiedzialność za błędy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego oraz za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, skutkiem czego są poważne szkody doznane przez pacjenta.".

Błąd informacyjny wiąże się z nieprzekazaniem informacji dotyczących stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.